Piątek, 27 lutego 2015
Strona główna
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora SPZOZData 2013-01-29

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Wolsztynie

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu - informacja: http://www.powiatwolsztyn.pl/wpisy_4052.html

Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WolsztynieData 2012-11-21

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Wolsztynie

 

Pliki do pobrania:

Informacje o konkursie
Regulamin konkursu

Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Plan Strategiczny rozwoju SPZOZ ? Wolsztyn na lata 2010 ? 2020Data 2012-11-14
 Plan Strategiczny rozwoju SPZOZ – Wolsztyn
na lata 2010 – 2020
 
 
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Zatrudnimy specjalistę AnestezjologaData 2011-02-15

Uprzejmie informujemy, że poszukujemy specjalisty anestezjologa (II stopień) celem zatrudnienia lub zawarcia kontraktu. Wszelkie zapytania prosimy kierować do Działu Kadr pod numerem telefonu 68-347-7371 lub do dyrektora 68-384-2590, gdzie można omawiać szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert wszystkich zainteresowanych.

 

Redaktor: SPZOZ WolsztynDrukuj
Termomodernizacja SPZOZ Wolsztyn sposobem na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej oraz podniesienie standardu estetycznego budynków.Data 2010-11-17

 

Niniejszym informuje się, że w Poznaniu w dniu 02 listopada 2010r. pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III „?rodowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
a Beneficjentem: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
podpisana została Umowa nr UDA-RPWP.03.02.02-30-086/10-00 o dofinansowanie Projektu pt.:
„Termomodernizacja SPZOZ Wolsztyn sposobem na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej oraz podniesienie standardu estetycznego budynków”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach:
Priorytetu III „?rodowisko Przyrodnicze”
Działanie 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku"
Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3.068.632,15 PLN
z czego:
 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 1.722.790,42 PLN, co stanowi nie więcej niż 84,54% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji Projektu ustalony został na:
 • rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 01 kwietnia 2011r.
 • rozpoczęcie finansowe realizacji Projektu: 01 kwietnia 2011r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30 listopada 2011r.
 • zakończenie finansowe realizacji Projektu: 23 grudnia 2011r.


Bliższe informacje na dedykowanej stronie projektu

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn,
Centrala tel.: 068 347 73 00, Sekretariat tel./fax: 068 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
www: www.spzozwolsztyn.bip-info.pl

 

        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
        w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy DyrektoraData 2010-10-21

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
(Dz. U. Nr 115, poz. 749 z pó?n. Zm.) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

 

I.         Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe – lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
w Rzeczypospolitej Polskiej, mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej  8 – letni staż pracy w zawodzie.

 

II.        Warunki pracy i warunki socjalne:

            1. Rodzaj umówionej pracy – zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

            2. Miejsce wykonywania pracy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej          w Wolsztynie.

 

III.      Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem z opisem koncepcji funkcjonowania na tym stanowisku.

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
danego stanowiska.

3. Opisany przebieg pracy zawodowej.

4. Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w zawodzie lekarza.

5. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia
funkcji.

6. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata oraz potwierdzające doświadczenie i umiejętności w kierowaniu
zasobami ludzkimi.

7. Trzy oświadczenia: o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
popełnione umyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 Uwaga! Kandydaci winni składać dokumenty, potwierdzone kwalifikacje w oryginałach bąd? kopie uwierzytelnione notarialnie.

 

IV.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 12 listopada 2010 roku na adres :

           

            Starostwo Powiatowe

            ul. 5-go Stycznia 5

            64-200 Wolsztyn

             

(decyduje data wpływu) z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora
ds. lecznictwa w SP ZOZ w Wolsztynie.

            2.  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert do 30 dni od ostatniego dnia

            złożenia ofert. Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres

            korespondencyjny.

            Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu

            Wolsztyńskiego. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną

            powiadomieni indywidualnie. Każdemu kandydatowi na stanowisko objęte konkursem

            dyrektor szpitala w Wolsztynie udostępni jednakowe dokumenty o stanie prawnym,

            organizacyjnym i ekonomicznym zakładu aktualnym na dzień 30 czerwca 2010 roku.

 

Kontakt telefoniczny (068) 384 56 00

Redaktor: SPZOZ WolsztynDrukuj
Uroczyste otwarcie nowej pracowni diagnostycznej - Pracowni Endoskopii SPZOZ w Wolsztynie dnia 30 września 2010r. o godz. 10:00Data 2010-09-27

 

Dyrekcja SPZOZ w Wolsztynie
 
informuje, że w dniu 30 września 2010r. o godz. 10:00 nastąpi uroczyste otwarcie nowej pracowni diagnostycznej - Pracowni Endoskopii SPZOZ w Wolsztynie, która powstała dzięki realizacji Projektu pt.: "Program wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług realizowanych przez Szpital Powiatowy w Wolsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Więcej nt. realizacji Projektu, patrz na stronie dedykowanej pod adresem:Pracownia Endokopii
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Piknik Tlenowy 25.09.2010Data 2010-09-17
ZAPROSZENIE 

   
Dyrekcja  SPZOZ  w  Wolsztynie
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie oraz firma „BREVITER” z Poznania
 
      
zaprasza,  dnia 25 września br. w godz. od 9.30 do 14  na   Piknik Tlenowy.
W ramach Pikniku będzie można wykonać bezpłatne badania poziomu glukozy, poziomu cholesterolu,
pomiar ciśnienia krwi, a także pomiary tłuszczu
Fałdomierzem, obliczanie BMI, porady dietetyka  w różnych jednostkach chorobowych.
W ramach profilaktyki chorób płuc będą wykonywane badania spirometryczne. 
W ramach profilaktyki raka szyjki macicy czynna będzie Poradnia „K”.
Czynny będzie również Punkt  Krwiodawstwa, gdzie można będzie oddać krew.


   
 
Jednocześnie pracownicy WOW NFZ będą prowadzić akcję promocyjno-reklamową dotyczącą Zdrowotnego Informatora Pacjenta ZIP, z możliwością wstępnej rejestracji.
    Natomiast akcja rejestracji ZIP-u, czyli udostępnienie danych dostępowych do systemu   WOW NFZ   odbędzie  się  w  dniach 5-7 pa?dziernika 2010r.
w pomieszczeniu przy Izbie Przyjęć, gdzie pracownicy NFZ będą wydawać na podstawie wniosku indywidualnie login i hasło.            
 
 
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Informacja dotycząca Oddziału DziecięcegoData 2010-08-25
INFORMACJA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
dotycząca petycji Rodziców w sprawie Oddziału Dziecięcego


Szanowni Rodzice,
w odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 09 sierpnia 2010r. w sprawie Oddziału Dziecięcego, która wpłynęła do siedziby SPZOZ w Wolsztynie w dniu 18 sierpnia br. informujemy, iż obecna sytuacja Oddziału Dziecięcego jest rozwiązaniem tymczasowym, a podyktowana została zmianą organizacyjną infrastruktury SPZOZ w Wolsztynie poprzez powstanie Pracowni Endoskopii, w wyniku czego zaistniała konieczność zmniejszenia Oddziału Dziecięcego na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, dla którego od dnia 16 sierpnia br. na terenie SPZOZ w Wolsztynie ruszyła budowa nowego obiektu. Stan istniejący oraz zaawansowanie prac w zakresie budowy nowego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nie pozwala na cofniecie podjętych wcześniej decyzji oraz na zatrzymanie uruchomionych już działań i prac w tymże zakresie.
 
Termin oddania do użytku nowego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przewidziany jest na II kwartał 2011r. Tym samym dołożymy starań, aby po oddaniu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego do użytku infrastruktura Oddziału Dziecięcego wróciła do stanu sprzed reorganizacji.Pragniemy również poinformować Szanownych Państwa, że obecna sytuacja nie stwarza zagrożenia zamknięcia Oddziału Dziecięcego.
 
Mamy świadomość, że sam fakt pobytu dziecka w szpitalu jest sytuacją stresującą nie tylko dla niego samego, ale również dla jego najbliższych. Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie jest komfortowa ani dla naszych małych Pacjentów, ich Rodziców/Opiekunów, ani też dla personelu pracującego w tymże Oddziale. Zapewniamy jednak Szanownych Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby pobyt dzieci w naszym Szpitalu był możliwie satysfakcjonujący. Nad bezpieczeństwem naszych Podopiecznych w Oddziale Dziecięcym czuwa zespół doświadczonych lekarzy specjalistów pod kierownictwem Ordynatora Oddziału – lek. med. Krzysztofa Handzewniaka, jak również zespół wykwalifikowanych pielęgniarek pod kierownictwem Pielęgniarki Oddziałowej – Moniki Krzyżańskiej. Dokładamy również starań, aby atmosfera w Szpitalu, tym samym w Oddziale Dziecięcym była przyjazna Pacjentowi.
 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Szpital w Wolsztynie jest zawsze otwarty na oczekiwania Pacjentów. Zależy nam na pozytywnej opinii Naszego Społeczeństwa. Dążymy do tego, by zgłaszający się do nas Pacjenci każdorazowo byli zadowoleni ze sposobów świadczenia usług. Żywiąc głęboką nadzieję na Państwa zrozumienie dla obecnej sytuacji, życzymy zdrowia oraz zadowolenia ze sposobu świadczenia usług w Szpitalu w Wolsztynie.
 
Z wyrazami szacunku
 
Ordynator Oddziału Dziecięcego
SPZOZ w Wolsztynie
lek. med. Krzysztof Handzewniak
Dyrektor
SPZOZ w Wolsztynie
mgr Aleksandra Sibilska
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Regulamin porządkowyData 2010-08-16
Informujemy, że dnia 9 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr 03/2010 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wolszynie,
Został zatwierdzony Regulamin Porządkowy SPZOZ w Wolszytnie
Redaktor: SPZOZ WolsztynDrukuj
Nowa strona dedykowanaData 2010-04-26

Zapraszamy do obejrzenia strony internetowej dedykowanej projektowi pod tytułem "Program wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług realizowanych przez Szpital powiatowy w Wolsztynie"współfinansowanemuprzez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Odnośnik można znale?ć w sekcji Inne Informacje podsekcja Strony Dedykowane

 

Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Pracownia Tomografii Komputerowej od 22-03-2010 na kontrakcie z NFZData 2010-03-30

Od 22 marca 2010 roku, Pracownia Tomografii Komputerowej w naszej placówce wykonuje badania diagnostyczne w ramach kontraktu z NFZ.

Rejestracja czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00 oraz
w soboty od 8:00 - 13:00.

Szczegółowe informacje na tej stronie w dziale Usługi Diagnostyczne

Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Przeniesienie Pracowni BakteriologicznejData 2010-03-12

Informujemy, że z dniem 15.03.2010 Pracownia Bakteriologiczna zostaje przeniesiona na ulicę Wschowska 3 (nad Poradnię Chirurgiczną).

Szczegóły dostępne pod tym łączem

Redaktor: SPZOZ WolsztynDrukuj
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zmienia godziny przyjmowaniaData 2010-03-09

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w naszym szpitalu zmienił godziny otwarcia Punktu Pobierania Krwi. Punkt czynny jest:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00
W Soboty w godzinach od 7:30 do 9:00

Szczgółowe informacje na temat Zakładu są dostępne na tej stronie

Redaktor: SPZOZ WolsztynDrukuj
aData 2010-02-08


 
 
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Ogłoszenie o sprzedaży karetkiData 2009-12-09
OGŁOSZENIE
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolszynie posiada na sprzedaż samochód-karetkę:
 
 • Marka pojazdu: Citroen
 • Nr rejestracyjny: PZJ 864Y
 • Typ: C25D
 • Nr podwozia: VF7290B52UD397119
 • Rok produkcj: 1993
 • Przebieg: 600 000 km
Szczegółowe informacje nt. sprzedaży samochodu-karetki uzyskać można u Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych SPZOZ – Wolsztyn pod nr tel. 068 347 73 56.
 
 
Dyrektor
SPZOZ w Wolsztynie
Jerzy Miadziołko
 
 
 
 

Redaktor: SPZOZ WolsztynDrukuj
Ogłoszenie - Poszukujemy obiektu do wynajęcia na prowadzenie ZPOData 2009-11-05
OGŁOSZENIE
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie

Poszukujemy do wynajmu obiektu, w którym mógłby być zlokalizowany Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ–u w Wolsztynie na okres minimum 10 lat począwszy
od 2 stycznia 2010 roku.
       
Wymogi dla pomieszczeń:
1.    Obiekt położony na terenie Gminy Wolsztyn.
2.    Pomieszczenia 2÷3 osobowe z węzłem sanitarnym.
3.    Pomieszczenia zlokalizowane na poziomie:
-    parteru lub
-    parteru i I-go piętra.

Uwaga: w przypadku piętra wymagana jest winda dostosowana do transportu chorych
na wózkach szpitalnych.
4.    Warunki lokalowe i wyposażenie powinno uwzględniać potrzeby związane
z pielęgnacją oraz usprawnianiem osób przewlekle chorych i niesamodzielnych.
5.    Łączna ilość pensjonariuszy do 50 osób.
6.    Pomieszczenia socjalne dla personelu + kuchenka oddziałowa.
7.    Sala do ćwiczeń.
8.    Pomieszczenie na zorganizowanie świetlicy dla pensjonariuszy.

Wysokość dzierżawy zostanie ustalona po wizji pomieszczeń przeznaczonych do w/w celu.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ofert na wynajem obiektu bez podania przyczyny.
 
Komisja powołana do wyboru oferty dokona oceny i wyboru na podstawie opracowanego regulaminu.
 
Dyrektor
SPZOZ w Wolsztynie
Jerzy Miadziołko
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Ogłoszenie - poszukujemy obiektu do wynajęcia na prowadzenie ZPOData 2009-10-09
OGŁOSZENIE
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wolsztynie


Poszukujemy do wynajmu obiektu, w którym mógłby być zlokalizowany Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ–u w Wolsztynie na okres minimum 10 lat począwszy
od 2 stycznia 2010 roku.
       
Wymogi dla pomieszczeń:
1.    Obiekt położony na terenie Gminy Wolsztyn.
2.    Pomieszczenia 2÷3 osobowe z węzłem sanitarnym.
3.    Pomieszczenia zlokalizowane na poziomie:
-    parteru lub
-    parteru i I-go piętra.

Uwaga: w przypadku piętra wymagana jest winda dostosowana do transportu chorych
na wózkach szpitalnych.
4.    Warunki lokalowe i wyposażenie powinno uwzględniać potrzeby związane
z pielęgnacją oraz usprawnianiem osób przewlekle chorych i niesamodzielnych.
5.    Łączna ilość pensjonariuszy do 50 osób.
6.    Pomieszczenia socjalne dla personelu + kuchenka oddziałowa.
7.    Sala do ćwiczeń.
8.    Pomieszczenie na zorganizowanie świetlicy dla pensjonariuszy.

Wysokość dzierżawy zostanie ustalona po wizji pomieszczeń przeznaczonych do w/w celu.

Termin składania ofert: 6 listopada 2009r., godz. 900 na adres: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn.

Dyrektor
SPZOZ w Wolsztynie
Jerzy Miadziołko
 
 
 
 
Dotyczy ogłoszenia Dyrektora Naczelnego z dnia 09.10.2009 w sprawie wynajmu obiektu dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego SPZOZ Wolsztyn.
Niniejszym odwołuje się ogłoszenie z dnia 09.10.2009 w sprawie wynajmu pomieszczeń na ZPO. 
 
Otrzymują:
roland@po.home.pl
powiaty@wp.pl
wasz.dzien@po.home.pl
 
 
 Z-ca Dyrektora
SPZOZ w Wolsztynie
Jan Kuropatwa
 
 
Redaktor: SPZOZ WolsztynArchiwum    Drukuj
Stronę odwiedziło 143709 gości |www.bip.gov.pl